İcra Takibi

İcra Takibi

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip Nasıl Gerçekleştirilir?

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa edememesi halinde, devlet aracılığıyla borcun tahsiline yönelik eylemde bulunmasıdır. Burada mühim husus, alacağın tahsil edilememesi durumudur. Borcun tahsili, ilamsız ve ilamlı icra takibi olmak üzere 2 yöntemle yürütülür. İcra takibine yönelik gerekli bilgilere, https://www.solmazlaw.com/project/icra-ve-iflas-hukuku/ sitesinden erişilebilir.

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takibe İtiraz Nasıl Gerçekleştirilir?

Alacağı kambiyo senetlerine bağlı olan alacaklı kişi, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla ilamsız icra takibi yapabilir. Kambiyo senetleri; çek, senet ve poliçedir. Kambiyo senedine mahsus haciz yoluyla gerçekleştirilen takipte, alacaklının kambiyo senedinin aslını icra dairesine sunma zorunluluğu bulunur. İcra memuru, senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse borçluya ödeme emrini gönderir. Borçlu, borcunu 10 gün içerisinde ödeme emrinde yazılı bulunan icra dairesine ait olan banka hesabına göndermelidir. Borçlu, icra takibi konusu olan senedin kambiyo senedi mahiyetinde olmaması halinde, 5 gün içinde İcra Mahkemesi’ne şikayet etmelidir. Senetteki imzanın kendisine ait olmadığını düşünüyorsa yine 5 gün içinde bunu ilgili mahkemeye bildirmelidir. Aksi takdirde, kambiyo senedindeki imzanın gerçekleştirilecek icra takibinde kendisine ait olduğu varsayılır. Kambiyo senedine mahsus haciz yoluyla takipte, genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız takipteki gibi icra dairesine itiraz yolu değil de İcra Mahkemesi’ne şikayet yönteminin benimsenmiş olduğuna ve sürelerin daha kısa olduğuna dikkat edilmelidir. Bu nedenle, kambiyo senedine dayalı başlatılan bir icra takibi dosyasından ödeme emri tebliğ alan borçlu, İcra Mahkemesi’ne şikayet yoluna gitmeyip icra dairesine itiraz dilekçesi sunmakla yetinirse 5 gün sonra kendisine tanınmış olan süreyi kaçırmış olur.